Firma Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna utrzymuje niniejsza witrynę internetowa w celu informowania użytkowników i umożliwia im komunikowanie się.
Przystępując do korzystania z witryny www.instalprojekt.com.pl Użytkownik akceptuje bez ograniczeń i zastrzeżeń następujące zasady:
Prawa autorskie.
 1. Wszystkie materiały dostępne w niniejszej witrynie chronione są polskimi oraz międzynarodowymi prawami własności intelektualnej, chyba, że zaznaczono inaczej.
 2. Materiałów zawartych w tej witrynie nie wolno wykorzystywać inaczej niż w sposób dozwolony w niniejszych Zasadach lub w tekście zamieszczonym w witrynie.
 3. Materiały prezentowane w tej witrynie są własnością Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna lub są wykorzystywane przez Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna za zezwoleniem. Wykorzystywanie tych materiałów przez Użytkownika lub osoby przez niego upoważnione jest zabronione chyba, że niniejsze Zasady wyraźnie na to zezwalają ewentualnie udzielono na to zezwolenie na innej stronie witryny.
 4. Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna zastrzega sobie prawo do swobodnego i dowolnego wykorzystania na wszelkich polach eksploatacji materiałów nadsyłanych przez użytkowników z zaznaczeniem autora.
 5. Użytkownik przekazując Materiały do serwisów Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna (pocztą elektroniczną lub poprzez formularze na stronach internetowych), oświadcza, że:
 • Materiały nie zawierają treści niezgodnych z prawem
 • Jest właścicielem praw autorskich do Materiałów lub posiada nieograniczone prawo do ich przekazania Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna
 • Udziela bezterminowej i nieograniczonej czasowo licencji na wykorzystanie przez Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna przesłanych Materiałów na wszelkich polach eksploatacji istniejących w chwili przesłania Materiałów. Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna może te Materiały skracać, redagować, publikować bezpłatnie lub włączać je oraz koncepcje w nich przedstawione do swoich produktów bez ponoszenia odpowiedzialności.
 • Nie podejmie żadnych działań przeciwko Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna w związku z przekazanymi materiałami i zapewni należyte odszkodowanie, w razie gdyby osoby trzecie podjęły przeciw Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna kroki prawne w związku z przekazanym przez Użytkownika materiałem.
 • Dołoży wszelkich starań, aby przejrzeć przesyłane Materiały i usunąć wirusy lub inne zanieczyszczające i szkodliwe elementy przed przekazaniem Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna.
 1. Kopiowanie fragmentów lub całości materiałów znajdujących się w serwisach internetowych Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna, wymaga pisemnej zgody Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna.
Znaki handlowe.
Znaki towarowe i znaki graficzne (logo) zwane łącznie znakami handlowymi a zamieszczone w niniejszej witrynie są znakami handlowymi Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna ewentualnie Użytkowników i korzystają z pełnej ochrony prawnej.
Tajemnica przedsiębiorstwa.
Poufne dane właściciela niniejszej witryny, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa są stosownie zabezpieczone, zaś ich naruszenie skutkuje odpowiednimi sankcjami prawnymi.
Ochrona danych osobowych.
 1. Statystyki zbiorcze dotyczące odwiedzin oraz inne informacje związane z witryną, które nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników są wykorzystywane przez Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna wyłącznie do poprawy jakości - optymalizacji działania jej serwisów.
 2. Cała zawartość serwisu jest ogólnie dostępna. Oznacza to brak konieczności rejestracji i podawania swoich danych osobowych. W szczególnych przypadkach (konkursy, prośby i zapytania) może zachodzić potrzeba zapytania Użytkownika o takie jego dane osobowe jak: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
 3. Dane osobowe Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna przechowuje i przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami polskiego prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą O ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
Pozostałe.
 1. Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie wirusem sprzętu komputerowego czy innego mienia użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do niniejszej Witryny, korzystania z niej lub przeglądania jej stron bądź z pobrania z tej Witryny jakichkolwiek materiałów, w tym (między innymi) tekstów, obrazów, plików audio i video.
 2. Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna nie udziela żadnych gwarancji, ani nie zapewnia spełnienia żadnych warunków odnośnie poprawności informacji zawartych w tej Witrynie oraz wyraźnie wyklucza przyjmowanie i ponoszenie odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i nieścisłości w zawartości tej Witryny. Ani Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna, ani żadna ze stron uczestniczących w tworzeniu, opracowywaniu lub dostarczaniu tej Witryny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne i straty moralne wynikłe z dostępu do tej Witryny lub korzystania z niej bądź z niemożności dostępu do lub korzystania z Witryny.
 3. Cechy i dane techniczne produktów prezentowanych w tej Witrynie mogą ulegać zmianom w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.
 4. Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna nie odpowiada za zawartość żadnych witryn i stron internetowych połączonych z niniejszą Witryną za pomocą odsyłaczy (linków) do lub z niniejszej Witryny. Łączenie się z innymi witrynami lub stronami spoza tej Witryny odbywa się całkowicie na własne ryzyko użytkownika. Umieszczanie takich odsyłaczy przez Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna w niniejszej Witrynie służy wyłącznie wygodzie użytkowników i nie powinno być interpretowane jako popieranie właściciela/sponsora danej witryny lub strony internetowej czy jej zawartości. Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna nie udziela żadnych gwarancji, bezpośrednich ani dorozumianych, odnośnie dokładności, ważności, legalności i innych cech wszelkich materiałów i informacji zawartych w witrynach osób trzecich.
 5. Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna może w dowolnym czasie rewidować niniejsze Warunki, aktualizując informacje zamieszczone na tej stronie. Ponieważ niniejsze Warunki są wiążące dla użytkowników, należy co pewien czas odwiedzać tę stronę, klikając łącze hipertekstowe „Zastrzeżenia prawne” zamieszczone u dołu stron internetowych Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna, w celu sprawdzenia aktualnie obowiązujących Warunków.
 6. Informacje umieszczone na  www.instalprojekt.com.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego czy też prawa handlowego.
 7. Ceny oferowanych produktów mogą zmienić się bez uprzedzenia i podania przyczyny.
 8. Kontrast i kolor poszczególnych monitorów może lekko różnić się od siebie. Z tego względu Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między rzeczywistym kolorem oferowanego produktu a obrazem, jaki wyświetlany jest na monitorze klienta.
INFORMACJA
Dane zawarte w niniejszej witrynie internetowej zostały podane w dobrej wierze i służą wyłącznie celom informacji ogólnej. Odzwierciedlają aktualny stan wiedzy producenta aktualny w dniu wykonania aktualizacji informacji. Z uwagi na to, że potencjalne zastosowanie naszych produktów, jak i warunki, w których produkty te mogą być stosowane, są bardzo liczne i różnorodne, a ponadto powstają poza obszarem naszej kontroli, w żadnym wypadku nie możemy ponosić odpowiedzialności za niewłaściwe ich stosowanie. Informacji zawartych w niniejszej witrynie nie należy traktować jako zachęty do stosowania naszych produktów z pominięciem obowiązujących zarządzeń, przepisów prawa, w tym prawa lokalowego, czy patentów. Obowiązkiem kupującego jest każdorazowe upewnienie się, czy produkt nadaje się do celu zastosowania w warunkach, w jakich miałby być użyty. Produkty nasze podlegają ciągłemu rozwojowi, w związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.